Insamlingspolicy


Insamlingspolicy

 ”INSAMLINGSPOLICY”

Denna insamlingspolicy är ett övergripande styrdokument gällande insamlingar för Judiska Församlingen i Göteborg.

1. Policyns syfte I denna policy uttrycker vi bl.a. hur våra gåvogivare kan förvänta sig att bli bemötta, hur vi hanterar våra gåvor och under vilka förutsättningar vi inte tar emot gåvor.

2. Mål och inriktning - Hur bedriver vi insamlingsarbete? Vi bedriver insamlingsarbete på flera olika sätt bl.a. genom att genomföra kampanjer och events, hanterar och tar emot testamenten samt ansökningar till fonder, stiftelser samt statliga bidrag.

2.a Från vem/vilka tar vi emot gåvor? Gåvor tas emot från privata gåvogivare, församlingar, företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer.

2.B GIVARENS RÄTTIGHETER

• Judiska Församlingens informationsmaterial skall klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas.

• Insamling ska som regel alltid ske till Judiska Församlingens bankkonto.

• Givaren skall alltid kunna vända sig till Judiska Församlingen i Göteborg om hen har frågor om gåvan och ska få snabb återkoppling.

• Judiska Församlingen i Göteborg skall på relevant sätt tacka för mottagna gåvor via ett brev och via församlingens mediekanaler (Det Senaste, Facebook och Instagram)

• En givare skall kunna vara anonym.

• För att publicera en givares namn måste givaren alltid ge hens medgivande innan. • Judiska Församlingen i Göteborg ska respektera om en givare inte vill bli kontaktad.

• Judiska Församlingen i Göteborg kan ta emot en gåva till ett särskilt ändamål. Om en gåva skänkts ett visst projekt ska gåvan användas för just det ändamålet, är det inte möjligt ska alltid givaren informeras.

• Givaren skall kunna ta del av Judiska Församlingen i Göteborgs verksamhetsberättelse och reviderat bokslut.

• Uppstår osäkerhet om en gåva är frivillig skall den - om så begärs - återges till givaren. Om givaren förenat gåvan med något som inte kan uppfyllas av församlingen ska hen kontaktas.

2.c Tvister vid testamenten Den generella hållningen i testamentesfrågor är att testatorns yttersta vilja ska följas. Om bestridanden ändå uppstår, tar Judiska Församlingen i Göteborg hjälp av jurist för att reda ut de juridiska aspekterna. Varje bestridande hanteras separat och kommer att bedömas från fall till fall. Övriga tvister och bestridanden behandlas på liknande sätt.

2.d Att tacka nej till gåva Judiska Församlingen i Göteborg yrkar på rätten att tacka nej till gåvor som inte ligger i linje med våra grundläggande värderingar eller på annat sätt kan tänkas skada organisationen.

2.e Hantering och försäljning av gåvor i form av fast egendom och värdepapper Fastigheter och bostadsrätter som erhålls via gåva eller testamente säljs snarast möjligt, dock kan den mottagna egendomen komma att behållas om den fyller ett behov i organisationens verksamhet. Värdepapper som erhålls via gåva eller testamente ska säljas omgående, såvida dessa inte överensstämmer med gällande styrdokument.

3. Uppföljning och revision Revison av Judiska Församlingen i Göteborg görs av Moore Sweden revisionsbyrå.

Vi har sökt medlemskap i Giva Sverige, branschföreningen för tryggt givande, och följer dess regelverk för insamling och gåvohantering samt rapporterar utifrån Giva Sveriges kvalitetskod.

En ansökan om 90-konto är under bearbetning

Göteborg oktober 2021 Judiska Församlingen i Göteborg

 
 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >